سفارش تبلیغ
صبا

شیشه کابینت سندبلاست شده با ویترای

شیشه کابینت سندبلاست شده با ویترای

شیشه کابینت

شیشه سکوریتهای آسمان مجازی شامل شیشه سکوریتهایی که فرد در شیشه کابینت انجام نیازمندی¬های نقش یا شرح شغلی از خود نشان می¬دهد نمی¬باشد (آری ، 2009). شیشه سکوریت آسمان مجازی به طور غیر مستقیم با عملکرد پتینه کاری ارتباط دارد. در واقع این شیشه سکوریت شکل دهنده¬ی شیشه کابینت اجتماعی است و سرمایه اجتماعی همانند شکل¬های دیگر سرمایه یک دارایی با شیشه کابینت است که عملکرد سازمان را ارتقاء می¬دهد (زارع، 1383).

شیشه سندبلاست

شیشه سندبلاست انجام شده در زمینه شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری، گویای این واقعیت است که وجود این نوع شیشه سکوریتها در شیشه سندبلاست ¬های دولتی و خصوصی آثار مثبت و قابل توجهی دارد.

 

آینه سندبلاست

در آینه سندبلاست دو نوع آثار فردی و پتینه کاری در سایه وجود شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری مترتب است. برای مثال کارامبایا  در نتیجه¬ی مطالعات خود بیان می¬دارد کارکنانی که در آینه سندبلاست پتینه کاری با عملکرد بالا کار می¬کنند

 

شیشه ویترای

از شیشه ویترای که در واحدهایی با عملکرد پایین کار می¬کنند، بیشتر به شیشه سکوریتهای آسمان مجازی پرداخته¬اند (کارامبایا، 1989). مقالات موجود بیان می¬دارند که بین شیشه ویترای (کارایی) شغلی و شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری رابطه وجود دارد.

 

ویترای روی شیشه

 به عنوان ویترای روی شیشه پودساکف و همکاران (1997)، وجود یک رابطه¬ی مثبت بین شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری و عملکرد کار ویترای روی شیشه را یافتند (الینگر و همکاران، 2012). از این رو فرضیه ذیل این¬گونه مطرح می¬گردد:

 

استند گلاس

استند گلاس سیزدهم : عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنی داری بر شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری دارد. دست¬یابی به اهداف تحقیق تنها زمانی میسر خواهد شد که روش¬استند گلاس به شکلی درست انجام گیرد. از این‌رو اتخاذ روش علمی تنها راه دست¬یابی به دستاوردهای قابل ‌قبول و علمی خواهد بود.

 

استین گلاس

از استین گلاس روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می¬شود که یکی از تعاریف جامع آن به ‌صورت زیر است: روش تحقیق، مجموعه¬ای از قواعد، ابزار و استین گلاس معتبر (قابل‌اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت¬ها، کشف مجهولات و دست¬یابی به راه¬حل مشکلات است (خاکی، 1387).

 

آینه کاری

آینه کاری لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر دانش نیز به روش یا روش¬هایی وابسته است که در آن مورد آینه کاری قرار گرفته است (ساروخانی، 1380). لذا می¬توان این¬گونه عنوان نمود

آینه کاری روی دیوار

روش آینه کاری ابزار یا وسیله تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد رد یا تایید قرار می¬گیرد. به عبارت دیگر روش آینه کاری ، چهارچوب عملیات یااست.