سفارش تبلیغ
صبا
بشنو تا بدانی و ساکت شو تا سالم بمانی . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 96 آبان 24 , ساعت 8:30 صبح

شیشه کابینت سندبلاست شده با ویترای

شیشه کابینت

شیشه سکوریتهای آسمان مجازی شامل شیشه سکوریتهایی که فرد در شیشه کابینت انجام نیازمندی¬های نقش یا شرح شغلی از خود نشان می¬دهد نمی¬باشد (آری ، 2009). شیشه سکوریت آسمان مجازی به طور غیر مستقیم با عملکرد پتینه کاری ارتباط دارد. در واقع این شیشه سکوریت شکل دهنده¬ی شیشه کابینت اجتماعی است و سرمایه اجتماعی همانند شکل¬های دیگر سرمایه یک دارایی با شیشه کابینت است که عملکرد سازمان را ارتقاء می¬دهد (زارع، 1383).

شیشه سندبلاست

شیشه سندبلاست انجام شده در زمینه شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری، گویای این واقعیت است که وجود این نوع شیشه سکوریتها در شیشه سندبلاست ¬های دولتی و خصوصی آثار مثبت و قابل توجهی دارد.

 

آینه سندبلاست

در آینه سندبلاست دو نوع آثار فردی و پتینه کاری در سایه وجود شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری مترتب است. برای مثال کارامبایا  در نتیجه¬ی مطالعات خود بیان می¬دارد کارکنانی که در آینه سندبلاست پتینه کاری با عملکرد بالا کار می¬کنند

 

شیشه ویترای

از شیشه ویترای که در واحدهایی با عملکرد پایین کار می¬کنند، بیشتر به شیشه سکوریتهای آسمان مجازی پرداخته¬اند (کارامبایا، 1989). مقالات موجود بیان می¬دارند که بین شیشه ویترای (کارایی) شغلی و شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری رابطه وجود دارد.

 

ویترای روی شیشه

 به عنوان ویترای روی شیشه پودساکف و همکاران (1997)، وجود یک رابطه¬ی مثبت بین شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری و عملکرد کار ویترای روی شیشه را یافتند (الینگر و همکاران، 2012). از این رو فرضیه ذیل این¬گونه مطرح می¬گردد:

 

استند گلاس

استند گلاس سیزدهم : عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنی داری بر شیشه سکوریت آسمان مجازی پتینه کاری دارد. دست¬یابی به اهداف تحقیق تنها زمانی میسر خواهد شد که روش¬استند گلاس به شکلی درست انجام گیرد. از این‌رو اتخاذ روش علمی تنها راه دست¬یابی به دستاوردهای قابل ‌قبول و علمی خواهد بود.

 

استین گلاس

از استین گلاس روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می¬شود که یکی از تعاریف جامع آن به ‌صورت زیر است: روش تحقیق، مجموعه¬ای از قواعد، ابزار و استین گلاس معتبر (قابل‌اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت¬ها، کشف مجهولات و دست¬یابی به راه¬حل مشکلات است (خاکی، 1387).

 

آینه کاری

آینه کاری لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر دانش نیز به روش یا روش¬هایی وابسته است که در آن مورد آینه کاری قرار گرفته است (ساروخانی، 1380). لذا می¬توان این¬گونه عنوان نمود

آینه کاری روی دیوار

روش آینه کاری ابزار یا وسیله تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد رد یا تایید قرار می¬گیرد. به عبارت دیگر روش آینه کاری ، چهارچوب عملیات یااست.لیست کل یادداشت های این وبلاگ